home
algemeen
organsiatie
clubblad
evenement
nieuws
techniek
links
lid worden
leden info

 

 

Club-nieuws

Aarlanderveen, 9 januari 2010

Nieuwjaarsspeech 2010

Beste ABC’ers,

nj2010-1Allemaal van harte welkom op deze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar, de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van en voor de leden van onze ABC-caravanclub.  Wij zijn blij met de opkomst van vandaag, ondanks het winterse weer. Dat geeft nogmaals aan dat de ABC-club een belangrijke plaats inneemt in de beleving  van het caravannen in het algemeen en in de harten van de leden in het bijzonder.
Onze voorzitter Luc kan hier vandaag helaas niet aanwezig zijn i.v.m. zijn jaarlijkse vakantie (noem het overwintering) in de Algarve. Maar Luc kennende zal hij met Stien deze bijeenkomst zeker volgen via de Wereldomroep of schotel. Dit betekent dat mij gevraagd is om de nieuwjaarstoespraak te houden.
Een speciaal welkom voor de ereleden Paul Donker en Hans Kreuning en de familie van Damme, voor wie dit een van de eerste kennismakingen is met de ABC-club. Wij hopen en vertrouwen er op dat ze zich snel thuis zullen voelen binnen onze club.
Bericht van verhindering hebben we ontvangen van een aantal families en zij wensen ons allemaal een gezond en gelukkig 2010.

Terugblik
Terugblikken op 2009 betekent in de eerste plaats stilstaan bij het overlijden van een lid van onze vereniging n.l. Harry van der Ham, die op 5 juli is overleden. Het verliezen van een dierbare doet veel verdriet. Moge voor hen die achterblijven de goede herinneringen aan hem een steun zijn om dit verlies te dragen.
Terugkijkend op het afgelopen jaar (waarin normaliter thema’s rond het optimaliseren van  de voorwaarden om gezamenlijk te kunnen  caravannen in alles centraal staan) constateer ik dat 2009 bepaald niet een gemiddeld jaar is geweest v.w.b. de thema’s die op de agenda hebben gestaan. Nee, dit jaar hebben twee andere thema’s een belangrijke rol gespeeld in de ruim twee en twintig jarige geschiedenis van de vereniging, die veel aandacht, tijd en werk hebben gekost
Op de eerste plaats een volledig nieuw bestuur en op de tweede plaats de voorbereidingen en werkzaamheden om tot een fusie/samenwerking te komen met de CCK-club.

Een nieuw bestuur
Een nieuw bestuur, als gevolg van het opstappen van het voltallig zittende bestuur betekent in de meeste gevallen dat er sprake  is van verschil in inzichten of meningsverschillen. Bij de ABC-club is hiervan geen sprake. Het aftreden van het voltallige bestuur heeft binnen onze vereniging geen enkele voeding gegeven aan de redenen die hieraan vaak ten grondslag liggen. De beslissing van de oud-bestuursleden om er een punt achter te zetten was in een aantal gevallen al geruime tijd bekend en de redenen waren zeer divers. Hiervan hebben we als vereniging met respect kennis genomen. Dit respect en de waardering voor de werkzaamheden en de verdiensten van een aantal bestuursleden was dermate groot dat op voordracht van het nieuwe bestuur de ledenvergadering volmondig instemde met de benoeming tot erelid van de ABC-club van een aantal uittredende bestuursleden. Dit betekent dat vanaf april, Lyda de Ruiter, Ali Kooij, Hans Kreuning en Paul Donker als erelid  van de ABC-club door het leven gaan.
Een geheel nieuw bestuur trad aan en is in de afgelopen periode verder gegaan vanaf het kruispunt van wegen waar het aftredend bestuur rechtsaf sloeg of te wel uitstapte,  met alle zaken die in het achter ons liggende jaar op de agenda hebben gestaan en in grote mate het reilen en zeilen bepalen van een vereniging die in beweging is.
Daar, waar wij een beroep hebben gedaan op de expertise van het oude bestuur hebben wij spontaan die steun en medewerking ervaren. Hiervoor nogmaals onze dank.
Ook hebben we een nieuwe redactrice mogen begroeten voor de Caravaria in de persoon van Lia Vos even als een nieuwe drukker. Onze Caravaria ziet er weer prachtig uit.  

Niet doorgaan fusie
Vooral de fusiebesprekingen met de CCK, al in gang gezet door het vorige bestuur, hebben veelal de agenda beheerst. Daar zijn we achteraf blij mee, omdat we nu weten waar we staan. De samenwerking/fusie is definitief van de baan. Hiervan hebben we u in een extra schrijven op de hoogte gebracht in november.
Nog even kort samengevat bleek uiteindelijk  dat de standpunten van de evenementenorganisaties mijlenver uit elkaar lagen en dat met name de opstelling van CCK ons tot een definief stoppen dwong. Samengaan was uitsluitend haalbaar op basis van het gegeven dat wij, als ABC-ers, ons zouden conformeren aan de CCK-uitgangspunten. M.a.w. onze leden, die juist vanwege de evenementenactiviteiten ABC-ers zijn, zouden zich totaal niet meer herkennen binnen een (nieuwe) fusievereniging. In de praktijk zou dit betekend hebben  dat wij lid zouden worden van de CCK en dat de ABC-club  vanaf dat moment niet meer zou bestaan.
Op dit moment zeggen de feiten dat we zeker nog bestaan, weliswaar als een van de kleinere caravanclubs, maar met zeer grote bereidheid om met z’n allen de schouders er onder te zetten. Dat wordt verwacht van het bestuur en ook van de leden.
De omstandigheden die feitelijke aanleiding gaven om samen te gaan zijn immers op dit moment niet essentieel anders geworden  ( afname van het aantal leden, dus minder leden om iets te organiseren en wellicht daardoor mogelijk minder evenementen)

Hoe verder
In de gesprekken die hier op volgden heeft het Algemeen bestuur een aantal standpunten ingenomen m.b.t. de toekomst van onze vereniging. Een ding stond hierbij voor iedereen centraal n.l. het voortbestaan van de ABC-club.
Maar hoe gaan we met de ABC-club verder.

 • In onze missie/doelstellingen hebben vastgelegd dat we als zelfstandige (kleine) caravanclub verder gaan.
 • Wij willen minimaal 4 evenementen per jaar blijven organiseren en daarnaast, indien mogelijk, een buitenlandse reis.
 • Wij zijn bezig met het creëren van regels voor de opvang van nieuwe leden
 • Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het intensiveren van de begeleiding van nieuwe leden, waarbij de huidige leden een belangrijke rol kunnen spelen. Vergelijk het met een soort mentor voor nieuwe leden.
 • Op informele borrels op het veld kan iedereen ongevraagd aanschuiven met inbreng van eigen drankje.
 • De introductie van een z.g. Proeflid. Via eigen leden kan een equipe als proef eenmalig meedoen aan een evenement zonder dat het ABC-lid is. We hopen dat hierna deze equipe dan ABC-lid wordt.
 • Nog nader in te vullen acties m.b.t. ledenwerving

Op de ALV in april komen we hier op terug.
 Maar al deze standpunten en plannen kunnen alleen maar kans van slagen hebben als we als vereniging, dus met alle leden hier achter staan en we onvoorwaardelijk kunnen rekenen op ons aller steun. Mocht u iets willen doen voor de club, dan ligt hier een mooie uitdaging. Het bestuur en evenemententeam staan in de startblokken om u te helpen.

Evenementen
In het afgelopen jaar zijn vier evenementen door u georganiseerd

 • Meddo
 • Heumen
 • Bloemendaal
 • Wichmond

De evenementen kenden een uitstekende opkomst en iedereen heeft dan ook genoten van deze evenementen en vooral van de gezelligheid hierbij. Uiteraard met dank aan de organisatoren. Het totaal van het aantal inschrijvingen lag dit jaar hoger dan in 2008.
Ook voor 2010 liggen er weer vier evenementen vast.

 • Sevenum (met de ALV op zaterdag)
 • Drimmelen
 • Baarn
 • Hilvarenbeek (een weekevenement bij het Safaripark)

Ledental
De energiecrisis met in het spoor hiervan de stagnatie in de verkoop van caravans heeft uiteraard niet alleen gevolgen gehad voor het ledental van onze vereniging, ook zusterverenigingen hebben terugloop in het aantal leden moeten constateren.
In 2009 is het ledental gedaald van 79 naar 72
Wij zijn gelukkig met het gegeven dat we dit jaar vier nieuwe leden hebben ingeschreven, maar de realiteit gebied ook te vermelden dat elf leden het lidmaatschap hebben opgezegd, overigens niet allemaal door de zojuist aangegeven ontwikkeling. Hierbij hebben uiteenlopende redenen een rol gespeeld
Zoals gezegd zijn we bezig met het concretiseren van acties om extra leden te werven. Hierover volgt meer informatie in de Caravaria en op de Ledenvergadering van april a.s.
Daarnaast willen we de ABC-website meer onder de aandacht gaan brengen middels publicaties en verwijzingen in diverse media.
In 2009 hebben we de nieuwsbrief geïntroduceerd, dit betekent dat alle ABC-leden met een bij ons bekend emailadres deze nieuwsbrief op de computer ontvangen. Om die reden is het zo belangrijk dat u zoveel mogelijk uw emailadres opgeeft .Tijdens deze bijeenkomst is een lijst beschikbaar met alle bekende ABC-emailadressen, controleer of uw adres er op staat en of uw adres nog klopt. Indien u de Nieuwsbrief ontvangt beschikken we uiteraard over uw emailadres, zoniet wilt u dan uw juiste emailadres op deze lijst invullen en als u geen computer bezit is het misschien mogelijk om een familielid hiervoor op te geven. Wij adviseren u om regelmatig op de website te kijken om op de hoogte te blijven van alle ABC-nieuwtjes en evenementenverslagen (foto’s)

Financiën
De financiën over het afgelopen jaar zullen op een negatief resultaat uitkomen. De bestuurswisseling in april en de fusiegesprekken met CCK hebben hierbij een rol gespeeld.
De advertentie inkomsten zijn, ondanks een terugloop, nog steeds een belangrijke bron van inkomsten. Wij doen daarom ook dit keer weer een beroep op u om voor zover mogelijk eens gebruik te maken van de accommodaties die u terug vindt met een advertentie in de Caravaria . En als u dat doet schreeuw dan ook van de daken dat u lid bent van de ABC-caravanclub.

Bedanken
Het bevorderen van de onderlinge vriendschap gaat niet vanzelf, maar wordt gedragen door voor elkaar te organiseren en assistentie te verlenen op welke manier dan ook, zonder hiervoor een financiële vergoeding te ontvangen.
Kortom de band die wij hebben met de ABC-club wordt bepaald door sociale cohesie, die wordt belichaamd door mensenhanden van de leden van onze vereniging. Om die reden wil ik al die mensenhanden bedanken.
Om te beginnen de families die in 2009 een evenement georganiseerd hebben en het evenemententeam die hen hierbij heeft gesteund.
Onze advertentie acquisiteur, Leen van Loveren zijn we veel dank verschuldigd voor zijn opnieuw succesvolle bijdrage in een tijd waarin dit soort inkomsten al lang niet meer vanzelfsprekend is. Leen heeft te kennen gegeven na een reeks van jaren definitief te gaan stoppen. We zoeken nu een opvolger voor Leen. Als u zich herkent in de rol van acquisiteur of belangstelling hiervoor toont dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij het bestuur.
Henk Graas en Jack van der Hof worden bedankt voor het onderhoud van en de  redactie over onze website. Ook heeft Henk in het afgelopen jaar een aantal nieuwsbrieven gemaakt en verzonden, zoals b.v. de laatste nieuwsbrief met een kerstgroet van het bestuur. Gre Voorn voor haar rol bij de eerste-lijns Mantelzorg, beter bekend onder de noemer Lief & Leed. De redactie van Caravaria en de diverse commissieleden voor al het werk dat in 2009 is verzet. Ook mijn collega bestuursleden hartelijk dank voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar.

Tot slot
Waarom zijn we en blijven we natuurlijk lid van de ABC-club. Omdat we aan het einde van het jaar hebben kunnen constateren dat 2009 voor de samenleving gerust een heftig jaar mag worden genoemd en waarbij reputaties, banken en bonussen sneuvelden en er een zware wissel is getrokken op de normen en waarden. Op dit soort  momenten  kun je jezelf  toch niets beters wensen, dan lid te zijn van deze mooie club. Het moet toch een opluchting zijn om van tijd tot tijd te kunnen wegvluchten onder de evenementenstolp van een caravanclub in een min of meer beschermde omgeving, die gekenmerkt wordt door rust, begrip en vooral veel vriendschap. Want wij zijn heel gewone vrienden voor het leven, die het met een caravan doen en waar op z’n tijd  een “ABC-tje” bij hoort.
Graag wil ik u namens het bestuur bedanken voor alle goede wensen die wij via de post of e-mail van u hebben mogen ontvangen en wij hopen dat 2010 voor alle leden en iedereen die zij lief hebben een gezond en voorspoedig jaar mag zijn. Ik wens u voor vanmiddag een gezellige en fijne nieuwjaarsbijeenkomst en voor straks een goede reis huiswaarts.

Deze bijeenkomst duurt tot 15.30 uur omdat er om 16.00 uur een ander gezelschap gebruik maakt van dit etablissement.

Johan van Zwam