home
algemeen
organsiatie
clubblad
evenement
nieuws
techniek
links
lid worden
leden info

 

 

Club-nieuws

Huizen, 5 januari 2008

Nieuwjaarsbijeenkomst 2008

Beste ABC’ers,

Op onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar heet ik U van harte welkom. Fijn dat U weer met zo velen hier naar de Kalkovens in Huizen bent gekomen. Een speciaal welkom voor de familie Diny en Benny van der Meij voor wie dit de eerste kennismaking met de ABC-club is.

Bericht van verhindering hebben wij ontvangen van een aantal families en zij wensen ons allemaal een goed en gezond 2008. Alvorens met U terug te blikken op het afgelopen jaar wil ik U eerst het overlijden van Anneke Sunnotel in oktober jl. in herinnering brengen. Het verliezen van een dierbare doet veel verdriet. Moge voor hen die achterblijven de goede herinneringen aan haar een steun zijn dit verlies te dragen.

Ook in het afgelopen jaar zijn door U weer vier evenementen in voor- en najaar plus een rondreis door België georganiseerd.
Het hoogtepunt was de viering van ons 4e lustrum op camping de Papillon in Denekamp met bijna zestig inschrijvingen. Ook de reis naar België wil ik in dit verband noemen. Om met 25 equipes drie weken lang door België te trekken en een gevarieerd programma aan te bieden is een hele prestatie en gemeten naar de reacties is de reis goed en gezellig verlopen.
Het totaal van het aantal inschrijvingen in 2007 lag met 165 equipes 10% hoger dan in 2006 en dat bij een dalend ledental.

Een dieptepunt in het afgelopen jaar voor de club was het faillissement van de Tirusgroep waar de IRG en de Chateau fabriek in Hamont te België onder vallen. In deze fabriek, die wij nog niet zo heel lang geleden met de club bezocht hebben, werden de Beyerland en de Delta geproduceerd. De oorzaak van dit faillissement is voornamelijk toe te schrijven aan het dramatisch teruglopen van de caravan verkopen in de laatste jaren. E.e.a. heeft uiteraard ook gevolgen voor ons ledental. In 2007 is ons ledental gedaald, maar we hopen met de nieuwe flyer deze neerwaartse lijn om te kunnen buigen. Daarbij doen wij wel een beroep op U om te helpen de dealers van deze flyers te voorzien.
Ook via de ABC-website proberen we de club zoveel mogelijk te promoten. Op dit moment zijn er bijna 17.000 bezoeken gebracht aan onze site.

De financiën over het afgelopen jaar zullen op een klein negatief resultaat uitkomen daar waar een klein positief resultaat was begroot. Een belangrijke inkomstenbron zijn de advertenties. Het is daarom dat ik evenals voorgaande jaren een beroep op U doe om indien mogelijk wat meer gebruik te maken van de accommodaties van onze adverteerders. En als U dat doet, laat dan weten dat U lid bent van de ABC-Caravanclub.
Tijdens de ALV van april vorig jaar deelde ik U mede dat ik mijzelf in 2008, dus dit jaar, niet meer herkiesbaar stel. Omtrent mijn opvolging kan ik nu nog niets zeggen.

Lang niet alle evenementen en de reis voor 2009 zijn op dit moment bemand door organisatoren. Mocht U iets voor de club willen doen, dan ligt hier een uitdaging!! Het Evenemententeam staat klaar om U te helpen.
In de statuten van onze vereniging staat onder “DOEL van de vereniging” o.a het organiseren van evenementen “zulks ter bevordering van de onderlinge vriendschap”. Het bestuur is van mening dat dit doel alleen bereikt wordt door het voor elkaar organiseren, bezig te zijn in welk vorm of verband dan ook, zonder dat daar enige financiële vergoeding tegenover staat.

Daarom wil ik iedereen, die in deze geest in het afgelopen jaar iets voor de club gedaan heeft, bedanken.
Om te beginnen de families die in 2007 een reis of evenement georganiseerd hebben en het Evenemententeam die hen daarbij heeft gesteund. Onze advertentie acquisiteur Leen van Loveren bedankt voor zijn zeer succesvolle werkzaamheden. Henk Graas en Jack van der Hof voor het onderhoud van onze website.
De redactie van de Caravaria en de diverse commissieleden voor al het werk dat belangeloos in 2007 is verzet.
Ook mijn collegae bestuursleden bedank ik voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar.

Tot slot wil ik U namens het bestuur bedanken voor alle goede wensen die wij via de post of e-mail van u hebben mogen ontvangen en wij hopen dat 2008 voor alle leden en hun dierbaren een gezond en voorspoedig jaar mag zijn.

Paul Donker

Foto's receptie [alleen voor leden]