home
algemeen
organsiatie
clubblad
evenement
nieuws
techniek
links
lid worden
leden info

 

 

Club-nieuws

15 januari 2007

Nieuwjaarsbijeenkomst 2007

Beste ABC’ers,

Op onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar heet ik U allen van harte welkom. Fijn dat U weer met zo velen hier en voor het eerst in de Kalkovens, aanwezig bent.
Een speciaal welkom voor de families Gonny & Arnold Gijsbers en Tiny & Theo Steenbergen voor wie dit de eerste kennismaking met de ABC-club is. Verder hebben we van diverse leden bericht van verhindering ontvangen en zij allen wensen ons een goed en gezond 2007 toe.
Ook Nel & Paul Weijers wensen ons een voorspoedig en gezond 2007 toe. Paul is gisteren uit het ziekenhuis gekomen en heeft mij, via Nel, gevraagd u de beste wensen voor 2007 over te brengen en U te bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes die Paul tijdens zijn ziekte heeft mogen ontvangen. Het heeft hen erg goed gedaan.


Alvorens met U terug te kijken naar het afgelopen jaar wil ik eerst het overlijden van twee van onze leden in herinnering brengen.
In januari van vorig jaar is Elly Stevens overleden en in september ons oud bestuurslid Cees van Maarsenveen. Fijn Lien dat je er weer bij bent.

In het afgelopen jaar zijn wij, dank zij de positieve inzet van een groot aantal leden, er weer in geslaagd vier evenementen en een buitenlandse reis te organiseren. Gezien de ontvangen reacties en de foto’s op onze website waren het geslaagde evenementen en een geslaagde reis. Het totaal aantal deelnemers lag met 150 inschrijvingen op hetzelfde niveau als in 2005.

Het programma voor het jaar 2007 is u allen bekend. Vier evenementen en op de valreep toch weer een buitenlandse reis. Belgie is nog steeds buitenland, alhoewel ik hoorde dat de Vlamingen wel anders zouden willen.
Het eerste evenement van dit jaar is de viering van ons 20 jarig bestaan in Denekamp. De organisatie heeft vier dagen uitgetrokken om dit 4 e lustrum op gepaste wijze te vieren. We beginnen dus niet op donderdag, zoals gebruikelijk voor een weekend-evenement, maar op woensdag.
Na de jaarvergadering, op donderdag laat in de middag, is aansluitend een diner gepland.
Voor de zaterdagavond staat een feestavond op het programma. En een feest wordt het, U kunt namelijk uw portemonnee thuis laten.

Het restaurant waar alles zich afspeelt is niet op de camping maar in Denekamp zelf. We worden daarom met de bus gehaald en gebracht. Dit geldt niet alleen voor de donderdag en de zaterdag maar ook voor de afscheidsbrunch op zondagmorgen.

Voor 2008 zoeken we nog organisatoren. Op het evenement in september na, hebben we nog geen enkele toezegging van de leden. Laat ons iets weten wanneer U een evenement of reis wilt organiseren. Wees er van overtuigd dat wij U volle support geven.

Op dit moment hebben we 103 leden. Vorig jaar waren dat er 106. Dankzij de verruiming van de caravaneis, die in januari 2006 is ingevoerd, is de daling beperkt gebleven. Binnen het bestuur wordt gedacht aan de aanstelling van een PR functionaris die o.a. als taak zou moeten krijgen de ABC-Caravanclub meer bekendheid te geven. Er wordt dan ook in de begroting voor 2007 een bedrag gereserveerd om deze PR activiteit te kunnen bekostigen.

De promotie van onze club via onze eigen website is in volle gang. In het alleen voor leden toegankelijk deel zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement opgenomen. Ook de ledenlijst kunt U nu via onze website raadplegen.
De financiën over het afgelopen jaar laten een meer dan begroot positief resultaat zien. Niet alleen door kostenbeheersing maar ook door de hoge advertentie inkomsten zullen we 2006 financieel ruim boven budget kunnen afsluiten.
Evenals voorgaande jaren doe ik een beroep op U om indien mogelijk wat meer gebruik te maken van de accommodaties van onze adverteerders.

Tijdens de ALV van april vorig jaar is de heer Hans Lagerweij als opvolger van de heer Cees van Maarseveen in het bestuur gekozen. Verder heeft het bestuur mevr. Els Fluiter bereid gevonden de taak van mevr. Lien van Maarseveen in de commissie Lief en Leed over te nemen.

Rest mij nog om iedereen te bedanken die op vrijwillige basis in het afgelopen jaar iets voor de club gedaan heeft. Om te beginnen het evenemententeam voor hun inzet, onze advertentie acquisiteur Leen van Loveren voor de vele telefoontjes die hij ook dit jaar weer met succes heeft moeten plegen, en Henk Graas en Jack van der Hof die er voor zorgen dat onze website “up-to-date” is en blijft.
Alle families die in het afgelopen jaar de organisatie van een evenement of reis op zich genomen hebben wil ik namens U allen bedanken.
De redactie van de Caravaria, de Technische commissie en de commissie Lief en Leed
bedankt voor al het werk dat jullie belangeloos in 2006 verzet hebben.
Ook mijn collegae bestuursleden bedank ik voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar.

Tot slot wil ik U namens het bestuur bedanken voor alle goede wensen die wij via de post of e-mail van u hebben mogen ontvangen en wij hopen dat 2007 voor alle leden en hun dierbaren een gezond en voorspoedig jaar mag zijn.

Paul Donker

Foto's nieuwjaarsreceptie [alleen voor leden]