home
algemeen
organsiatie
clubblad
evenement
Nieuws
techniek
links
lid worden
leden info

 

 

Club-nieuws

26 februari 2006

Nieuwjaarsbijeenkomst 2006

Beste ABC’ers,

Op onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar heet ik U allen van harte welkom. Fijn dat U weer met zo velen aanwezig bent. Een speciaal welkom voor de families voor wie dit de eerste kennismaking met de ABC-club is.Verder verwelkom ik voor de laatste maal binnen onze vereniging An Stapper. Zij gaat ons verlaten en wil vandaag afscheid nemen van ons en de ABC-club.
Johanna en Cees Meijsen zijn verhinderd. Zij sturen ons de beste wensen voor 2006 en willen iedereen bedanken voor de belangstelling die Johanna tijdens haar ziekte van U heeft ontvangen. Alvorens met U het wel en wee van onze club in 2005 te memoreren wil ik even stilstaan bij het toch wel plotselinge overlijden van Wim Fontein in januari van het vorige jaar. Wij vinden het fijn, en moedig, dat Miep vandaag hier aanwezig is.

In de statuten van onze vereniging staat dat het doel van de vereniging is “het organiseren van evenementen in binnen- en buitenland zulks ter bevordering van de onderlinge vriendschap”. Voor wat betreft het organiseren van evenementen durf ik te zeggen dat in 2005 aan de doelstelling is voldaan. Vijf evenementen plus een buitenlandse reis.

Het waren goed bezochte evenementen, met een totaal van 163 inschrijvingen, waar de deelnemers met erg veel genoegen aan terugdenken en over geschreven hebben in de Caravaria. Uit het feit dat U met zo velen hier bent maak ik op dat het met de onderlinge vriendschap wel goed zit.

Voor het jaar 2006 is het programma rond. Vier evenementen en een buitenlandse reis. Maar voor 2007 is ons lijstje nog erg blanco. Met uitzondering van het eerste evenement, waarin wij ons 20 jarig bestaan hopen te vieren, hebben nog geen organisatoren zich gemeld. Wanneer U behoefte voelt om iets te organiseren schroom dan niet ons dat te laten weten.

Wat het ledental betreft is het in 2005, ondanks de inspanningen met name door de regioassistenten, wat minder goed gegaan. Zij, de regioassistenten, hebben met behulp van leden in het afgelopen jaar voor gezorgd dat alle Beyerland/Delta dealers in het bezit zijn gekomen van onze infokaarten met het verzoek deze bij verkoop of reparatie in een Beyerland of Delta caravan neer te leggen. De negatieve ontwikkeling in ons ledental heeft het bestuur er toe gebracht U voor te stellen de caravaneis te versoepelen m.n. voor leden die meer dan drie jaar lid zijn van de vereniging. Ook het afgelopen jaar is nl. gebleken dat een aantal leden hebben geswitcht naar een niet engelse caravan. Zij zijn dan volgens het Huishoudelijk Reglement gedwongen de vereniging te verlaten. Uit een onder de leden gehouden enquête bleek dat U het voorstel van het bestuur steunt. Van de reacties die binnen zijn gekomen heeft 70% positief op het bestuursvoorstel gereageerd. Het bestuur wil zo snel mogelijk het HR aanpassen, vandaar dat wij vandaag ons voorstel in stemming willen brengen.

Waar we wel positief over zijn dat zijn de financiën. Meldden we vorig jaar nog dat de begroting voor 2005, ondanks hoge advertentieinkomsten, een bescheiden positief saldo liet zien, nu kunnen we melden dat o.a. door kostenbeheersing het resultaat royaal boven budget zal eindigen.

Aanvankelijk waren de berichten van onze advertentieacquisiteur voor 2006 minder positief gestemd. Het is hem echter gelukt minimaal hetzelfde bedrag aan advertenties binnen te halen waardoor een contributie verhoging vooralsnog niet nodig is. Evenals vorig jaar doe ik een beroep op U om indien mogelijk wat meer gebruik te maken van de accommodaties van onze adverteerders. Door hen kunnen we nog steeds sparen voor ons jubileum in 2007.

De promotie van onze club via de importeur op de jaarbeurs is helaas niet doorgegaan. Voor een presentatie in de Beyerland stand was geen plaats. Voor 2006 is afgesproken de promotie op de jaarbeurs opnieuw te bezien. Wel wil de IRG nu al samen met ons kijken naar een flyer die tijdens de beurs aan bezoekers uitgereikt kan worden. Wat wel is doorgegaan is de promotie via onze eigen website. In de loop van 2005 is deze site verder uitgebouwd en is er ook een alleen voor leden toegankelijk deel ontwikkeld. Van verschillende kanten hebben wij vernomen dat het een leuke site is met relevante informatie over onze club.

In de samenstelling van het bestuur is in het afgelopen jaar geen verandering gekomen. De bestuursleden die volgens rooster aftredend waren zijn tijdens de ALV opnieuw herkozen. In 2006 is de heer Cees van Maarseveen aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. Vanwege zijn ziekte viel het Cees zwaar nog te caravannen. Dit was voor hem dan ook de reden zijn caravan te verkopen. Ook Lien van Maarseveen, die zitting heeft in de commissie Lief en Leed, heeft te kennen gegeven er mee te willen stoppen. We zullen uiteraard tijdens de ALV van april dit jaar van Lien en Cees op gepaste wijze afscheid nemen, maar willen Lien en Cees nu al bedanken voor al datgene wat zij voor de club in de afgelopen jaren gedaan hebben.

Het bestuur is naarstig op zoek naar opvolging voor Lien en Cees. Mochten er leden zijn die een van deze twee functies ambiëren, dan vernemen wij dat gaarne.
Ook dit jaar wil ik al degenen bedanken die op vrijwillige basis iets voor de club gedaan hebben.
Om te beginnen de enquêtecommissie. Bij de samenstelling van de definitieve vragenlijst hebben wij van hun “veldwerk” gebruik kunnen maken.
Voorts bedank ik het evenemententeam voor hun inzet, onze advertentieacquisiteur Leen van Loveren voor de vele telefoontjes die hij heeft moeten plegen, en onze ICT-ers Henk Graas en Jack van der Hof die er voor zorgen dat onze website “up-to-date” blijft.

Alle families, en dat waren er veel, die in het afgelopen jaar de organisatie van een evenement op zich genomen hebben wil ik namens U allen bedanken.
De redactie van de Caravaria, de Technische commissie en de commissie Lief en Leed bedankt voor al het werk dat jullie belangeloos in 2005 verzet hebben.
Ook mijn collegae bestuursleden bedank ik voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar.

Tot slot bedankt het bestuur U voor alle goede wensen die zij via de post of e-mail heeft mogen ontvangen en wenst op haar beurt alle leden en hun dierbaren een gezond en voorspoedig 2006 toe.

Paul Donker, 7 januari 2006