home
algemeen
organsiatie
clubblad
evenement
nieuws
techniek
links
lid worden
leden info

 

 

Club-nieuws

Tiel, 14 januari 2012

Nieuwjaarsspeech 2012

Beste ABC-vrienden,


Jaren gaan en jaren komen. Voor ons –caravanliefhebbers- betekent dit dat er weer een Caravanjaar achter ons ligt en we traditioneel weer bij elkaar zijn voor de nieuwjaarsreceptie om elkaar weer het beste te wensen voor het nieuwe jaar en onze laatste ervaringen weer te kunnen uitwisselen. Opnieuw, net als vorig jaar, op de zelfde locatie in Tiel. De stad van Flipje ligt immers centraal in ons land, maar zeker ook de goede ervaringen van het afgelopen jaar hebben hierbij een rol gespeeld. Dit keer moet u met een kortere toespraak genoegen nemen, omdat er minder spreektijd beschikbaar is. Dit omwille van de juiste planning van het programma i.v.m. een kennismaking - voor u allen hier aanwezig- met de leden van Boemerang, aansluitend aan deze bijeenkomst.
Allemaal van harte welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie, het evenement dat dit jaar in een lenteachtige sfeer plaatsvindt en waarbij we onze geliefde caravan altijd thuis laten. Laten we hopen dat alle evenementen dit jaar onder verhoudingsgewijs vergelijkbare weersomstandigheden plaatsvinden.

Deze bijeenkomst is het begin van een wel heel bijzonder jaar.
Dit jaar immers bestaan we als vereniging 25 jaar en gaan we een samenwerking aan met onze zustervereniging De Boemerang. Hierop kom ik iets verderop nog terug.
Opnieuw zijn we blij met jullie aanwezigheid. Deze aanwezigheid voedt het gevoel dat we allemaal de ABC-club in onze harten hebben gesloten. Bovendien is het ABC-gevoel de juiste medicijn voor een fit en vitaal 2012
Onze voorzitter Luc Mulder laat zich excuseren i.v.m. zijn wel haast traditionele overwintering in de Algarve en heeft mij opnieuw gevraagd deze nieuwjaarstoespraak te houden.
Een speciaal welkom voor onze ereleden die hier aanwezig zijn Lida de Ruiter, Paul Donker en Hans Kreuning.
Eveneens een speciaal welkom voor Gonnie van Essen, die als donateur en dat geldt ook voor Nel Weijers betrokken blijft bij onze vereniging als donateur. Van de families Voorn en Brandjes en zoals al vermeld van de familie Mulder hebben wij een bericht van verhindering ontvangen, zij wensen alle leden een gezond en gelukkig 2012 toe.

Terugblik
Terugblikken op het achter ons liggende jaar betekent op de eerste plaats stilstaan bij het overlijden van leden of oud-leden van onze vereniging. In dit geval betreft het twee oud-leden, Miep Fontein en Ben Diederik. In april bereikte ons het bericht van het overlijden van Miep en in juli het bericht van het overlijden van Ben.  Iedereen in onze vereniging heeft Ben gekend, met zijn optredens die gerust als  one-menshows  bestempeld kunnen worden. Met zijn positieve en humorvolle dominantie bepaalde hij gedurende een lange periode mede de sfeer binnen de vereniging. Moge voor hen die achterblijven de goede herinneringen aan beiden een steun zijn om dit verlies te dragen. Laten we hopen dat het komend jaar iedereen zoveel mogelijk blijft gevrijwaard van problemen en tegenvallers en op een gezonde manier kan deelnemen aan alles wat we gaan doen aan activiteiten met onze vereniging. Als we terugkijken op het afgelopen jaar kunnen we tevreden zijn over de gang van zaken.

Het Ledenaantal
Tegen het licht van de energiecrisis en de Eurocrisis met in het spoor hiervan de terugloop van nieuw verkochte caravans en een recreatiemarkt, die aan verandering onderhevig is, hebben we in 2011 het aantal leden weer wat zien teruglopen. Ondanks het feit dat we een nieuw lid hebben ingeschreven is het ons niet gelukt om het ledental van vorig jaar vast te houden, omdat hier 5 opzeggingen tegenover staan. Op dit moment hebben we een ledental van 55 en 2 donateurs. In absolute aantallen gerekend hebben we een minder groot verlies dan de jaren hiervoor, het geeft een goed gevoel te constateren dat we bijna alle leden binnen boord hebben gehouden. Een blije constatering na een langere periode, waarbij sprake was van een forse terugloop van het aantal leden. Ook de komende jaren zullen we alle zeilen bij moeten zetten om het huidige ledental vast te houden. Gelukkig hebben we als vereniging een zeer harde kern, een echte ABC-kern.

Als kleine zelfstandige vereniging willen we zo lang mogelijk verder gaan met hulp en inzet van de leden. Het ABC-huis dat we met zijn allen bewonen is nog steeds een degelijk huis met een sterk fundament. Maar het gevaar dat er enkele kamers leeg komen te staan loert om de hoek. Vorig jaar heb ik hier op deze plaats gezegd dat we het over een eigen huis hebben en geen aanleunwoning. Dat is nog steeds het geval, ondanks het feit dat de omstandigheden en kaders waarbinnen we onze gezellige activiteiten organiseren toch langzaam aan het veranderen zijn.

Samenwerking
In het afgelopen jaar hebben we u hierover  regelmatig  geïnformeerd  en om hierop te kunnen anticiperen is op de laatste ALV is het licht op groen gezet om met caravanvereniging De Boemerang  een samenwerkingsplan verder uit te werken voor de komende jaren.  Hierbij is vooralsnog geen sprake van een fusie of samengaan. In het afgelopen jaar hebben we als bestuur een aantal keren in een zeer vriendschappelijke sfeer positief overleg gevoerd met de Boemerang en hebben we een aantal concrete zaken vastgelegd. Het eerste gezamenlijke evenement in Zeeland (mei) is hiervan het eerste resultaat
Voor dit jaar staan drie gezamenlijke evenementen op het programma en voor 2013 gaan we uit van een gezamenlijke deelname aan alle evenementen.
Daarnaast –zoals u hebt kunnen lezen in de laatste Caravaria- houdt een werkgroep evenementen zich bezig om de evenementen die voor de periode hierna op het programma staan te stroomlijnen. Dit betekent dat er wordt gekeken naar het uniformeren van inschrijvingsprocedures, regelgeving en betalingswijze. Op 1 maart zal deze werkgroep met een uitgewerkt voorstel en aanbevelingen komen. Het is de bedoeling om dit rapport te behandelen in de ALV van april.
Met deze ontwikkeling zullen we de geschiedenisboeken niet halen, maar toch schrijven we een stukje geschiedenis, waarvan we op dit moment nog niet weten hoe het plot hiervan zal eindigen.
Ik zei zojuist dat het eerste gezamenlijke evenement plaats vindt in mei in Zeeland, dat is niet geheel juist. Onze eerste gedeelde activiteit is de kennismakingsbijeenkomst direct na afloop van onze nieuwjaarsreceptie.

Evenementen
In het afgelopen jaar hebben we een viertal evenementen georganiseerd, waaronder weer een buitenlandse reis. We hebben onze stekker voor de elektriciteit kunnen inpluggen op de campings in:
Diepenheim in april (fam. Antvelink en van der Meij), Gent in mei (families Donker en Kreuning), Julianadorp in september(families Duin en Bulstra), Ruurlo met een weekevenement in oktober (Families Ariaans en Gijsbers).
Ook dit jaar was er weer sprake van een uitstekende deelname waarbij iedereen opnieuw heeft genoten van de inhoud van de programma’s tegen een achtergrond van sfeer en gezelligheid. Uiteraard met veel dank aan de organisatoren.
Voor 2012 liggen de evenementen weer vast. Zoals al eerder aangegeven met twee bijzondere evenementen.
In april bestaat de ABC-club 25 jaar. Dit willen wij liefst samen met zo veel mogelijk leden vieren van 11 t/m 15 april op camping de Lithse Ham. Het bestuur heeft een bijzonder programma samengesteld. Dit mag u absoluut niet missen.
Het tweede bijzondere evenement  is van 5 t/m 13 mei  in Aagtekerke (Zeeland)  Dit wordt ons eerste gezamenlijke  evenement met De Boemerang. Wij hopen daar een belangrijke basis te kunnen leggen voor een mooie toekomst met de Boemerang.
In juni hebben we de buitenlandreis naar Oostenrijk op het programma staan. Van 6 t/m 21 juni verblijven we op Sportcamp Woferlgut in Bruck bij Zell am See.
Voor 21 t/m 28 juli staat er een weekevenement i.s.m. De Boemerang op het programma in Merselo. Het thema hierbij is de Fietsvierdaagse met evt. een bezoek aan de Floriade in Venlo. Hierover hebben jullie in december informatie ontvangen d.m.v. de nieuwsbrief.
Van 1 t/m 8 september staan we in Akersloot
Wij besluiten het jaar met een evenement in oktober, opnieuw met De Boemerang. Waar en wanneer precies krijgt u binnenkort te horen.
Dit betekent dat we vanaf april bijna maandelijks een evenement hebben.

Financiën
Het lopende verenigingsjaar zal worden afgesloten met een positief resultaat. Onze penningmeester Lia Vos heeft het inkomsten- en uitgavenpatroon in de hand weten te houden ondanks een aantal extra kosten die gemaakt zijn m.b.t. de overlegbijeenkomsten met De Boemerang. Maar kostenbeheersing is nog steeds het sleutelwoord. Opnieuw kunnen we met trots zeggen dat we volledig “in control” zijn.
Met de advertentie opbrengsten van de Caravaria zijn we ook het afgelopen jaar opnieuw in staat gebleken om de kosten, die het clubblad met zich meebrengt het hoofd te bieden. Bob van Damme heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld met de verkoop van advertenties. Voor het komend jaar ziet dit plaatje er heel anders uit. De bron van advertentie-inkomsten droogt op als gevolg van de belabberde economische situatie. Veel adverteerders haken af en het valt voor Bob niet mee om hiervoor een nieuwe markt te bewerken. Desondanks hopen we dat het clubblad nog lang de primaire taak van communicatie tussen bestuur en leden en leden onderling kan vervullen.

Bedanken
Het bevorderen van de onderliggende vriendschap gaat niet vanzelf, maar wordt gedragen door de stimulans die uitgaat van het voor elkaar iets te organiseren en elkaar te willen helpen zonder hiervoor een financiële vergoeding te ontvangen. Kortom we kunnen gelukkig merken dat we als vereniging vele oren, ogen en monden hebben die allemaal hetzelfde horen, zien, vertellen en organiseren. Daarvoor wil ik alle leden die de belichaming zijn van deze zintuigen en kenmerken hartelijk bedanken.Maar toch blijven we een appel doen op de bereidheid van de leden om daar waar mogelijk ondersteuning te bieden in de vorm van het organiseren van een evenement. Dit is inherent aan het gegeven dat we een kleine vereniging zijn. Uiteraard kunt u hierbij rekenen op steun en medewerking van bestuur en de evenementencommissie. De leden die in het afgelopen jaar een actieve rol hebben gespeeld bij de invulling van diverse taken wil ik vanaf deze plaats hiervoor bedanken:
Als eerste de families die in 2011 een evenement hebben georganiseerd en natuurlijk het evenemententeam dat hierbij voor ondersteuning heeft gezorgd. Onze advertentie verkoper Bob van Damme met zijn succesvolle financiële bijdrage in een periode van inleveren en schrappen van kosten door het bedrijfsleven. Henk Graas (Webmaster) en Jack van der Hof (redacteur website). Gre Voorn voor de inspanningen voor het oh, zo belangrijk sociale aspect “Lief en Leed”. De redactie van de Caravaria. Bert van der Ent, die als een ware ZZP’er telkens weer extra papier nodig had om ons telkens weer te verrassen met zijn humoristische bijdrage in de vorm van het geschreven woord.
De diverse commissies voor het vele werk dat weer is verzet.
Ook mijn collega-bestuursleden hartelijk dank voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar.

Tot Slot
Graag wil ik vanaf deze plaats opnieuw een beroep doen op onze saamhorigheid voor het komende jaar. Laten we begrip tonen voor elkaars opvattingen en standpunten en iedereen in zijn of haar waarde laten. Ook het komende jaar kunnen we weer tonen dat ons ABC-hart op de juiste plaats zit.
Dat we daarbij op gezette tijden gezelschap en bezoek  krijgen van de Boemerang-familie  kunnen we zien als een toegevoegde waarde en een verrijking van de sociaal maatschappelijke contacten. Dat  contact laat in dit geval niet lang op zich wachten, omdat –zoals al eerder gezegd- na afloop van deze bijeenkomst  de eerste ontmoeting en kennismaking zal plaatsvinden met de leden van de Boemerang. Wij hopen dat iedereen hierbij een actieve rol zal spelen onder het genot van een hapje en een drankje.
Graag wil ik u namens het bestuur bedanken voor alle goede wensen die wij hebben ontvangen en wij spreken de wens uit dat 2012 voor alle leden en allen die ons lief zijn een gezond en voorspoedig jaar mag worden.
Laten we een gezamenlijke toast uitbrengen op 2012 en hierbij de wens uitspreken dat we wederom mogen genieten van een heel mooi caravanjaar.
Ik wens u voor vandaag een fijne en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst en voor straks een veilige reis huiswaarts.

Johan van Zwam