home
algemeen
organsiatie
clubblad
evenement
nieuws
techniek
links
lid worden
leden info

 

 

Club-nieuws

Aarlanderveen, 10 januari 2009

Nieuwjaarsspeech 2009

Beste ABC’ers,

Het jaar 2009 is uitgeroepen tot het ”Jaar van de Tradities”. Een belangrijke reden om het “Jaar van de Tradities” te organiseren, is dat het belang van tradities steeds meer wordt ingezien. Tradities vormen onbewust de ondergrond van ons dagelijks denken en handelen. Normen en waarden bijvoorbeeld hebben vaak te maken met tradities. Het “Jaar van de Tradities” wil dan ook een bijdrage leveren aan de verdere bewustwording van het belang van tradities en rituelen.

Ook wij kennen binnen onze club een traditie en dat is deze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. Ik heet U allen van harte welkom op deze traditionele bijeenkomst. U bent weer met velen gekomen, voor de eerste maal naar Studio Oosterman in Aarlanderveen, een andere locatie dan voorgaande jaren. Een speciaal welkom voor hen die vandaag afscheid komen nemen van ons en van onze club. 

Bericht van verhindering hebben wij ontvangen van: Gré en Ton Voorn, Annie en Theo de Krosse, Marijke en Johan van Zwam, Anneke en Rein Mantel. Zij wensen ons allemaal een goed en gezond 2009. 

Alvorens met U terug te blikken op  het afgelopen jaar wil ik U eerst het overlijden van Riet Tinnebroek in januari, van Gerdy Dijkstra, partner van Klaas Koning in mei en van Paul Weijers in september van het vorige jaar in herinnering brengen. Het is zeer verdrietig om alleen achter te blijven. Wij hopen dan ook dat voor Nel en voor Jan en Klaas de goede herinneringen aan hun dierbare een steun mag zijn dit verlies te dragen.

De in het afgelopen jaar door u georganiseerde vier evenementen zijn met een gemiddelde bezetting van 28 equipes goed bezocht. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de buitenlandse reis naar Tsjechië niet door leden georganiseerd. We hebben door het ontbreken van organisatoren voor de eerste maal een beroep moeten doen op een reisbureau. Ook voor dit jaar zullen we terug moeten vallen op een extern bureau die voor ons een reis naar Frankrijk gaat organiseren. Deze reis zal alleen bij voldoende belangstelling doorgang kunnen vinden. Al met al lag het aantal inschrijvingen in het afgelopen jaar op 126 equipes een daling ten opzichte van 2007 van 39 equipes. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de vele inschrijvingen in 2007 bij de viering van ons 4e lustrum. Natuurlijk heeft ook het teruglopen van het ledental een negatief effect, zij het gering, op de bezetting van de evenementen. 

Ondanks alle pogingen die zijn ondernomen om, door middel van bij dealers geplaatste flyers, onze club onder de aandacht van potentiële leden te brengen zijn we er helaas niet in geslaagd in 2008 nieuwe leden te werven. In de ALV van april 2008 heeft u het bestuur gemachtigd uit te kijken naar samenwerking/fusie met andere caravanclubs. Wij hebben in november jl. een eerste contact gehad met de Chateaugroep Caravan Club. In deze club zijn alle caravans vertegenwoordigd die in Hamont door de Tirusgroep werden geproduceerd. Hier vallen dus ook de Beyerland en de Delta onder. Dit eerste contact is zeer prettig verlopen en is zeer bemoedigend voor de toekomst. Dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk. Het ledental is namelijk met 14 leden gedaald tot 79 leden op dit moment. 

Waar het wel goed mee gaat zijn de financiën over het afgelopen jaar. We zullen op een positief resultaat uitkomen dat aanzienlijk boven budget ligt. Een belangrijke inkomstenbron zijn de advertenties. Ook dit jaar doe ik daarom, evenals in voorgaande jaren een beroep op U om indien enigszins mogelijk wat meer gebruik te maken van de accommodaties van onze adverteerders. En als U dat doet, laat daar dan weten dat U lid bent van de ABC-Caravanclub.

Het vinden van organisatoren voor onze evenementen en de jaarlijkse reis is en blijft een moeilijke zaak. Voor dit jaar zijn we rond, maar voor 2010 zoeken wij nog leden die iets willen organiseren. Mocht U iets voor de club willen doen, dan ligt hier een uitdaging!! Inmiddels weet U dat het Evenemententeam klaar staat om U te helpen.
Graag wil ik iedereen die in het afgelopen jaar iets voor de club heeft gedaan, mede namens U, bedanken. Om te beginnen de organisatoren van de evenementen in 2008 en het Evenemententeam die hen daarbij heeft gesteund. Henk Graas en Jack van der Hof voor het onderhoud van onze website. Zij zouden graag zien dat er meer op de website gekeken wordt. Om dat te bewerkstelligen stelt het bestuur voor u via e-mail te laten weten wanneer er een nieuw verslag van een evenement of een ander bericht op onze site is geplaatst. Dat is voor U dan het signaal te surfen naar de ABC-site zodat U weer op de hoogte bent. Onze advertentie acquisiteur Leen van Loveren wil ik ook dit jaar weer namens U bedanken voor zijn zeer succesvolle werkzaamheden in 2008. Inmiddels is gebleken dat voor 2009 de advertentie inkomsten aanzienlijk lager zullen liggen. Ook bij ons dient de recessie zich aan. 

De diverse commissieleden en met name het driemanschap, dat het bestuur zal adviseren omtrent samenwerking met andere clubs, wil ik bedanken voor het werk dat in 2008 belangeloos door hen is verricht. Mijn collegae bestuursleden bedank ik voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. 

Zoals beloofd in mijn voorwoord van de laatste Caravaria ga ik nu de redactie van ons clubblad in de persoon van mevrouw Ali Kooij in de bloemetjes zetten voor al het werk dat zij in de afgelopen zeven jaar voor ons clubblad heeft verzet.

Tot slot wil ik namens het gehele bestuur U bedanken voor alle goede wensen die wij via de post of e-mail van u hebben mogen ontvangen en wij hopen dat 2009 voor alle leden en hun dierbaren een gezond en voorspoedig jaar mag zijn.

Paul Donker, voorzitter

Foto's nieuwjaarsreceptie [alleen voor leden]